Nieodpłatna pomoc prawna - zgłoszenia na rok 2018

opublikowano: 16.10.2017 obowiązuje do: 16.04.2018 Radcowie prawni

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

mając na uwadze regulacje prawne wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej informuję, iż Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu, w celu zapewnienia obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie podległych powiatów, przystępuje do procesu wyłonienia radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku w powiatach: brzeskim, głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim, kluczborskim, krapkowickim, namysłowskim, nyskim, oleskim, opolskim, prudnickim, strzeleckim, częstochowskim, kłobuckim, lublinieckim, myszkowskim, pajęczańskim oraz w miastach: Opolu i Częstochowie.

Realizując zatem postanowienia ww. ustawy jak i Uchwały nr 278/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r., stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu, informuję, iż Dziekan Rady OIRP w Opolu wyznaczył termin składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018 do dnia  31 października 2017 r.

Wzór deklaracji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Komunikatu.
Deklaracje we wskazanym terminie można nadesłać na adres siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, bądź przesłać na adres e-mail administracja@oirp.opole.pl lub złożyć osobiście w siedzibie izby. Decydujące znaczenie w zakresie zachowania terminu przypisuje się dacie wpływu deklaracji do Izby.

Wyjaśniam, iż zgodnie z § 5 regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej nie może być radca prawny:

1.    karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
2.    z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy,
o której mowa w § 1 regulamin, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;
3.    który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym; (powyższe nie dotyczy osób, które zostały wpisane na listę radców prawnych po 31 grudnia 2014 r.) 
4.    który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

Wyjaśniam także, że w przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w danym punkcie przekroczy ustalone dla tego punktu zapotrzebowanie (pięciu radców prawnych), wyłonienie radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej odbędzie się, stosownie do § 3 pkt 3 regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy.
Informacje o radcach prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną przekazane najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 r.
       
Z pozdrowieniami
Jolanta Konofalska
Wicedziekan OIRP w Opolu

Inne aktualności z działu Wszyscy

XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie - 23-25.08 Gdynia/Sopot

16 lipiec 2018

Szczegóły w wiadomości więcej

Pomoc prawna

12 czerwiec 2018

Szczegóły w wiadomości więcej

Warto być razem

25 maj 2018

Szczegóły w wiadomości więcej

RODO przy kawie - „Przy kawie – rozmowy radców prawnych”

23 maj 2018

Szczegóły w wiadomości więcej

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję we Wrocławiu

11 maj 2018

Szczegóły w wiadomości więcej

Komunikat: Pełnomocnictwo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu

2 maj 2018

Szczegóły w wiadomości więcej

Informacja nt dostępności orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

26 kwietnia 2018

Szczegóły w wiadomości więcej

Informacja o I Rajdzie Alpejskim

3 kwietnia 2018

Szczegóły w wiadomości więcej